جهت مشاره تلفنی رایگان با وکیل اسدی با شماره زیر تماس بگیرید:

مجازات سرقت از منزل

مجازات سرقت از منزل با توجه به شرایط و نوع سرقت مثل تعداد نفراتی  که در سرقت مشارکت داشته باشند، آزار و اذیت ساکنان منزل در هنگام سرقت، انجام سرقت در شب یا روز، شکستن قفل درب یا وارد شدن به منزل از دیوار، مسلح بودن به سلاح سرد یا گرم تعیین می شود. معمولا سرقت  از منزل با نظر قاضی و با توجه به جزئیات پرونده به سرقت حدی یا تعزیری تقسیم  می شود یعنی اگر ۱۴ شرط حدی بودن جرم سرقت از منزل در آن متصور نباشد سرقت تعزیری است و سرقت تعزیری با توجه به شدت جرم به سرقت تعزیری مشدد یا عادی تقسیم می شود. به این معنا که اگر سرقت حدی باشد مجازات آن به چهار مرحله یا مرتبه قطع انگشتان دست راست، قطع پای چپ، حبس ابد و اعدام تقسیم می‌شود اما اگر سرقت تعزیری باشد برای آن مجازات حبس، ضربات شلاق و رد مال در نظر گرفته می‌شود که مجازات سرقت تعزیری مشدد از تعزیری عادی سنگین‌ تر است. بر اساس ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی  اگر شخصی  مرتکب سرقت از جایی شود که محل سکنا یا مهیا برای سکنا است به تحمل حبس از ۶ ماه تا سه سال یا تحمل شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود.

جرم سرقت از منزل چیست؟

جرم سرقت از منزل زمانی محقق می شود که فرد یا افرادی با نقشه یا بدون نقشه قبلی مرتکب سرقت از جایی شوند که محل سکنا یا مهیا برای سکنا است.

جرم سرقت از منزل یکی از جرائمی است که در قانون مجازات اسلامی در حوزه اموال و مالکیت افراد مورد توجه قرار گرفته است.  به عبارت دیگر، هر گاه شخصی مال افراد دیگر را بدون رضایت آنها دزدیده و تصاحب کند جرم سرقت محقق می شود.

جرم سرقت به معنای ربودن و تصاحب اموال دیگران بدون رضایت آنها می تواند مصادیق مختلف و متنوعی داشته باشد که سرقت از منزل یا دزدی از خانه یکی از این مصادیق است.

به عبارت ساده وقتی شخص یا اشخاص سارق بدون رضایت صاحبخانه وارد منزل او  شده و اقدام به ربودن مال، وسایل یا پول موجود در خانه کنند جرم سرقت محقق می شود و به وسیله صاحبان اموال سرقت شده،  قابل پیگیری قضایی و قانونی است.

باید به این نکته توجه داشت که جرم سرقت فقط به وسیله افراد غریبه و ناشناس انجام نمی شود و ممکن است این کار توسط افراد خانه یا خدمه آن نیز انجام گردد. آشنا یا غریبه بودن فرد یا  افراد سارق و کم یا زیاد بودن ارزش مال مسروقه تغییری در ماهیت سرقت ایجاد نمی کند.

به این معنا که ربودن اموال دیگران بدون رضایت آنها به هر شکل یا به وسیله هر کس که انجام شود جرم سرقت محقق شده است و فرد آسیب دیده می تواند برای دادخواهی به مراجع انتظامی و قضایی مراجعه کند.

همچنین اگر شخص یا اشخاص سارق برای سرقت به منزل شخص دیگر وارد شوند و به دلایل مختلف مانند باخبر شدن صاحبخانه یا رسیدن پلیس موفق به سرقت و دزدی نشوند. معمولا اشخاص سارق در این شرایط به مجازات شروع به جرم سرقت محکوم می شوند.

مجازات سرقت از منزل
مجازات سرقت از منزل

مجازات سرقت از منزل چیست؟

مجازات سرقت از منزل با توجه به آنکه سرقت تعزیری ، تعزیری مشدد یا حدی  تشخیص داده شود متفاوت است. برای آنکه سرقت از نوع حدی باشد لازم است که شرایط ۱۴ گانه آن محقق شود.

اگر شرایط ۱۴ گانه حدی بودن سرقت محقق شود سرقت حدی است و مجازات آن قطع اعضای بدن یا حبس ابد و اعدام است.

شروط ۱۴ گانه حدی سرقت عبارتند از مال سرقت شده در حرز قرار گرفته باشد، شی یا مال مسروقه شرعاً مالیت و ارزش داشته باشد، سارق مال دزدی را از حرز خارج کند، سارق هرز را شکسته و از بین ببرد، شکستن حرز و خارج کردن مال دزدی مخفیانه انجام شده باشد، ارزش مال سرقت شده معادل چهار و نیم نخود طلا باشد، پدر یا جد پدری صاحب مال یا مال باخته نباشد، سرقت در زمان قحطی و خشکسالی انجام نشده باشد، مال سرقت شده از اموال دولتی یا عمومی و اموال وقف نباشد، صاحب مال قبل از ثابت شدن سرقت، سارق را نبخشیده  باشد، صاحب مال از سارق شکایت کرده باشد، مال سرقت شده از اموال مسروقه یا غصب شده نبوده باشد، مال سرقت شده قبل از اثبات سرقت به نحوی به مالکیت سارق در نیامده باشد، مال سرقت شده قبل از اثبات سرقت در ید مالک قرار نگرفته باشد.

به عبارت دیگر اگر سرقت حدی باشد سارق در مرتبه اول به مجازات  قطع چهار انگشت دست راست محکوم می شود و در مرتبه دوم پای چپ سارق قطع می گردد، در مرتبه سوم سارق به حبس ابد محکوم می شود و در مرتبه چهارم  مجازات اعدام برای او در نظر گرفته می شود.

اگر سرقت حدی تشخیص داده نشود تعزیری است، بر اساس مواد مختلف قانون مجازات اسلامی سرقت تعزیری با توجه به شرایط متفاوت بوده و مجازات آنها با یکدیگر فرق می کند.

بر اساس ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی یکی از انواع سرقت تعزیری، سرقت مشدد یا مسلحانه است به این معنا که اگر سارقان از منزل بیش از یک نفر باشند و حداقل یک نفر از آنها حامل سلاح ظاهری یا مخفی باشد و به فرد حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند برای افراد مجرم، مجازات حبس از ۵ تا ۱۵ سال و تحمل شلاق تا ۷۴ ضربه تعیین می شود.

همچنین بر اساس ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی اگر سرقت در شب انجام شود و سارقان دو نفر یا بیشتر باشند و یک نفر یا بیشتر از آنها حامل سلاح باشد، سارقان از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته باشند یا از کلید ساختگی استفاده نمایند، خود را به عنوان مامورین دولتی معرفی کنند و وارد محل سکونت یا محل مهیا برای سکونت شوند یا در ضمن سرقت فرد یا افرادی را تهدید و آزار کرده باشند برای آنها مجازات بین ۵ تا ۲۰ سال حبس تعزیری و تحمل شلاق تا ۷۴ ضربه در نظر گرفته می شود.

علاوه بر آن در ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی اینگونه آمده است که اگر سرقت در جایی که محل سکنا یا مهیا برای سکنا یا در توابع آن است انجام شود سارق یا سارقان با توجه به میزان فعلیت در جرم به  مجازات حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و تحمل تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شوند.

به عبارت دیگر مجازات سرقت از منزل یا ربودن وسایل منزل بدون رضایت صاحبخانه در شرایطی که سرقت از نوع حدی یا تعزیری مشدد نباشد  سرقت عادی است  و برای فرد یا افراد مجرم مجازات حبس از ۶ ماه تا سه سال و  تحمل شلاق تا ۷۴ ضربه در نظر گرفته می شود.

◁◁ مطلب پیشنهادی: رضایت شاکی در جرم سرقت

مجازات سرقت طلا از منزل

مجازات سرقت طلا از منزل مثل دیگر انواع سرقت  با توجه به اینکه سرقت حدی، تعزیری یا تعزیری مشدد باشد متفاوت است.

به عبارت دیگر اگر سرقت طلا از منزل شرایط ۱۴گانه سرقت حدی را داشته باشد حدی بوده و برای سارق در مرتبه اول قطع شدن چهار انگشت دست راست، در مرتبه دوم قطع شدن پای چپ، در مرتبه سوم حبس ابد و در مرتبه چهارم مجازات اعدام را به دنبال خواهد داشت.

اما اگر برای سرقت طلا از منزل شرایط سرقت تعزیری مشدد مندرج در ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی محقق شود برای فرد مجرم با توجه به میزان ارتکاب جرم مجازات حبس تعزیری  بین ۵ تا ۲۰ سال و تحمل شلاق تا ۷۴ ضربه در نظر گرفته می شود.

در غیر این صورت مجازات سرقت از منزل تعزیری عادی محسوب شده و برای فرد مجرم مجازات حبس تعزیری از ۶ ماه تا سه سال و تحمل شلاق تا ۷۴ ضربه در نظر گرفته می شود.

مجازات سرقت طلا از منزل
مجازات سرقت طلا از منزل

مجازات سرقت طلا از منزل توسط زن

مجازات سرقت طلا از منزل توسط زن با توجه به اینکه سرقت تعزیری، تعزیری مشدد یا حدی باشد متفاوت است. به عبارت دیگر اگر سرقت طلا از منزل توسط زن، شرایط ۱۴ گانه سرقت حدی را داشته باشد برای آن مجازات قطع اعضای بدن با توجه به دفعات انجام دزدی مثل قطع انگشتان دست، قطع پا، حبس ابد و اعدام در نظر گرفته می شود.

اما اگر سرقت طلا از منزل توسط زن، شرایط قرار گرفتن در  قالب سرقت تعزیری مشدد را داشته باشد که شرایط آن در ماده  ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی آمده  است فرد مجرم به مجازات حبس تعزیری  از ۵ تا ۲۰ سال و تحمل تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.

اما اگر سرقت طلا از منزل توسط زن در شرایط عادی و بدون داشتن شرایط مندرج در ماده ۶۵۱ سرقت تعزیری مشدد باشد فرد سارق پس از اثبات جرم به مجازات حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و تحمل شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود.

نحوه اثبات سرقت از منزل

نحوه اثبات سرقت از منزل به این صورت انجام می شود که فرد مال باخته باید ادله لازم برای اثبات جرم را در اختیار داشته باشد یا پلیس بتواند پس از انجام بررسی های اولیه و جمع آوری مدارک افراد مظنون را دستگیر کرده و  شواهد لازم، برای اثبات جرم مثل  اثر انگشت ، تصاویر موجود در دوربین های مدار بسته  و غیره را به دادگاه رسیدگی کننده ارائه دهد.

شهادت شهود، اقرار سارق یا وجود ردی از سارق که قابل تشخیص از طریق انگشت نگاری باشد یا مشاهده تصاویر دوربین های مدار بسته  می تواند عاملی موثر  برای اثبات جرم سرقت  باشد و فردی که اموالش به سرقت رفته است می تواند  با در دست داشتن مدارک لازم برای تنظیم شکایت به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا دادسرا مراجعه کند.

◁◁ مطلب پیشنهادی: شکایت بابت سرقت گوشی

مراحل پیگیری سرقت از منزل

مراحل پیگیری سرقت از منزل به این شکل است که فرد یا افرادی که منزل آنها مورد سرقت قرار گرفته است ابتدا باید با پلیس ۱۱۰ تماس برقرار کرده و اعلام سرقت نمایند.

سپس پلیس ۱۱۰ به محل سرقت وارد شده و پس از بررسی شرایط محل سرقت و شنیدن سخنان صاحبخانه گزارش خود را برای ارسال به دادسرا آماده می کند.

در ادامه  گزارش تهیه شده به وسیله  پلیس ۱۱۰ برای رسیدگی به دادستانی محل وقوع  جرم ارسال می شود. پس از تشکیل پرونده نتایج بررسی از طریق پیامک یا  به شکل حضوری به فردی که اموال او مورد سرقت قرار گرفته است اطلاع رسانی می شود.

در این شرایط فردی که اموال او مورد سرقت قرار گرفته است می تواند به صورت شخصی با در دست داشتن مدارک  و شواهد و استناد به گزارش پلیس در موعد سرقت برای تنظیم و ثبت شکایت به دفاتر خدمات الکترونیک یا دادسرا مراجعه نماید تا پرونده به صورت شخصی و نه از طریق دادستانی دنبال شود.

در صورت تمایل به دریافت مشاوره تلفنی از وکیل سرقت در تهران با شماره ۰۹۱۲۳۵۷۶۰۳۷ تماس حاصل فرمایید، با مشورت و راهنمایی وکیل زودتر به نتیجه خواهید رسید. 

سخن پایانی

مجازات سرقت از منزل با توجه به شرایط و نوع سرقت ممکن است به شکل حدی، تعزیری یا تعزیری مشدد تعیین شود.

یعنی اگر قاضی مربوطه تشخیص دهد که شرایط ۱۴گانه سرقت حدی در پرونده مورد بررسی وجود دارد با توجه به شرایط پرونده برای فرد یا افراد دخیل در سرقت  مجازات سرقت حدی تعیین می کند که در مرتبه اول قطع ۴ انگشت دست راست فرد مجرم، در مرتبه دوم قطع پای چپ، در مرتبه سوم حبس ابد و در مرتبه چهارم اعدام فرد مجرم را می تواند به دنبال داشته باشد.

اما اگر قاضی پس از بررسی پرونده تشخیص دهد که نوع سرقت تعزیری است و شرایط مندرج در ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی در آن وجود دارد سرقت واقع شده سرقت از نوع مشدد است و فرد مجرم با توجه به میزان ارتکاب جرم به حبس تعزیری ۵ تا ۲۰ سال و تحمل شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود.

اما اگر شرایط سرقت تعزیری مشدد در جرم مشهود نباشد سرقت تعزیری از نوع عادی محسوب شده و پس از اثبات جرم با توجه به فعلیت فرد در جرم برای آن مجازات حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال یا تحمل تا ۷۴ ضربه شلاق در نظر گرفته می شود.

محبوب‌ترین مقالات
خدمات ما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up
مشاوره تلفنی رایگان