جهت مشاره تلفنی رایگان با وکیل اسدی با شماره زیر تماس بگیرید:

مجازات آدم ربایی در قانون جدید

مجازات آدم ربایی در قانون جدید کاهش مجازات های حبس تعزیری مصوب سال 1399 خورشیدی فارغ از کیفیات مشدده به دو بخش تقسیم می شود. به این معنا که اگر ارتکاب رکن مادی بزه آدم ربایی با عنف یا تهدید همراه باشد مجازات حبس تعزیری درجه 4 برای مرتکب یا مرتکبین آن در نظر گرفته می شود که با توجه به کیفیت جرم و میزان مشارکت در آن برای فرد مجرم ممکن است بین 5 تا 10 سال حبس به همراه داشته باشد. چنانچه در مواردی سن مجنی علیه یا فرد ربایش شده کمتر از ۱۵ سال تمام باشد مصداق کودک ربایی است. اگر آدم  ربایی توسط وسیله نقلیه انجام شود و یا به منجی علیه یا فرد ربوده شده آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود برای مجرم یا مجرمان حداکثر مجازات مقرر در قانون اعمال خواهد شد.

جرم آدم ربایی چیست

جرم آدم ربایی از جرائم علیه اشخاص بوده و به معنای سلب آزادی تن تعبیر می شود. بر اساس ماده 621 قانون مجازات اسلامی، هر کس شخصاً یا توسط دیگری، شخصی را به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگری برباید و مخفی کند در صورت اثبات جرم به حبس از 5 تا 15 سال محکوم می شود.

به عبارت دیگر آدم ربایی به معنای تسلط بر یک فرد و نقل مکان او از محلی به محل دیگر به صورت غیرقانونی و بر خلاف میل و رضایت فرد منجی علیه تعبیر می شود.

در آدم ربایی یک فرد به دلیل قصد و غرض قبلی و یا گرفتن پول و مال بر خلاف میل و رضایت خود ربایش شده و در ازاء برآورده شدن خواسته ها و امیال آدمرباها آزاد می شود در آدم ربایی بر خلاف سرقت یا ربایش اموال دیگران موضوع اصلی و محوری ربایش انسان است.

در صورت تمایل به دریافت مشاوره تلفنی از بهترین وکیل کیفری تهران با شماره ۰۹۱۲۳۵۷۶۰۳۷ تماس حاصل فرمایید، با مشورت و راهنمایی وکیل زودتر به نتیجه خواهید رسید.

مجازات آدم ربایی

مجازات آدم ربایی با توجه به شرایط مجرم یا مجرمان و فرد منجی علیه ممکن است متفاوت باشد. بر اساس قانون مجازات اسلامی آدم ربایی جرم تلقی شده و قانونگذار در ماده 621 این قانون برای آن جرم انگاری کرده است.

بر اساس ماده 621 قانون مجازات اسلامی هر کس شخصاً یا توسط دیگری، شخصی را به قصد مطالبه وجه، مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگری برباید یا مخفی کند در صورت اثبات جرم به حبس از 5 تا 15 سال محکوم می شود.

باید به این نکته توجه داشت که مجازات آدم ربایی در قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری مصوب سال 1399 خورشیدی مورد بازنگری قرار گرفته است و بر اساس قانون جدید اگر ارتکاب رکن مادی جرم آدم ربایی با عنف یا تهدید همراه باشد برای مرتکب یا مرتکبین آن حبس تعزیری درجه4 که معادل 5 تا 10 سال حبس است در نظر گرفته می شود و در غیر این صورت فرد مجرم به حبس درجه 5 که معادل 2 تا 5 سال حبس تعزیری است محکوم می گردد.

همچنین در مواردی که سن منجی علیه کمتر از ۱۵ سال باشد و ربایش فرد توسط وسیله نقلیه موتوری با غیر موتوری انجام شود یا فرد منجی علیه در جریان ربایش دچار آسیب های جسمی یا حیثیتی گردد برای فرد مجرم یا مجرمان حداکثر مجازات مقرر شده در قانون یا اشد مجازات  در نظر گرفته می شود.

مجازات آدم ربایی با وسیله نقلیه

مجازات آدم ربایی با وسیله نقلیه موتوری یا غیر موتوری در صورت اثبات جرم، می تواند اشد مجازات را برای فرد مجرم به دنبال داشته باشد.

بر اساس ماده 621 قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1399 خورشیدی، در صورتی که سن فرد ربوده شده یا منجی علیه کمتر از 15سال تمام باشد یا ربایش فرد منجی علیه توسط وسایل نقلیه موتوری یا حتی غیر موتوری انجام شده باشد و همچنین اگر به فرد ربوده شده یا منجی علیه آسیب جسمی و حیثیتی وارد شده باشد حداکثر مجازات مقرر در قانون برای فرد مجرم در نظر گرفته می شود و فرد مجرم با توجه به شرایط به اشد مجازات محکوم می گردد.

مجازات آدم ربایی در صورت رضایت شاکی

مجازات آدم ربایی در صورت رضایت شاکی در  جنبه عمومی جرم تغییری  ایجاد  نمی کند و تنها باعث بخشش قسمتی از مجازات آدم ربایی  که جنبه خصوصی دارد  می شود.  آدم ربایی از جرائم غیر قابل گذشت است که مقید به نتیجه دادرسی بوده و بر اساس بند 2 ماده 30 قانون مجازات اسلامی این نوع جرم قابل تعلیق می باشد.

به عبارت دیگر جرم آدم ربایی در زمره جرائم غیر قابل گذشت قرار می گیرد و رضایت شاکی پرونده نمی تواند تاثیری در جنبه عمومی جرم داشته باشد و گذشت شاکی خصوصی در جرم آدم ربایی تنها باعث بخشش و کاهش جنبه خصوصی جرم می شود. یعنی جنبه عمومی جرم به قوت خود باقی مانده و مجرم باید مجازات آن را تحمل نماید و رضایت شاکی تاثیری در جنبه عمومی جرم ندارد.

همچنین باید به این نکته توجه داشت که اگر به هر دلیل شاکی پرونده فوت نماید حق گذشت از جنبه خصوصی جرم و پیگیری روند پرونده با ورثه شخصی فرد فوت شده می باشد.

نحوه شکایت و رسیدگی به جرم آدم ربایی

نحوه شکایت و رسیدگی به جرم آدم ربایی به این شکل است که فرد شاکی باید از طریق ثبت نام در سامانه ثنا اقدام به تنظیم شکایت نامه جرم آدم ربایی نماید، سپس با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام به ثبت و ارسال دادخواست تنظیم شده توسط این دفاتر به دادسرا و دادگاه صالحه به منظور رسیدگی به جرم مذکور کند.

در ادامه پس از ثبت دادخواست شکایت از جرم آدم ربایی و ارجاع آن به دادسرای محل وقوع جرم، تشکیل پرونده انجام شده و دادگاه پس از دریافت مدارک لازم تحقیقات اولیه را برای روشن شدن وضعیت پرونده در پیش می گیرد.

باید به این نکته توجه داشت که جهت انتساب عنوان مجرمانه به متهم باید دلایل و مستندات لازم به دادگاه بررسی کننده پرونده آدم ربایی ارائه شود تا دادگاه بتواند فرد متهم را برای بازخواست به دادگاه مربوطه فرا بخواند یا در صورت عدم حضور فرد متهم صدور قرار جلب دادرسی را برای او در دستور کار قرار دهد.

همچنین اگر دلایل و مدارک ارائه شده قابل استناد نباشد قرار منع تعقیب برای فرد متهم صادر شود. در صورتی که برای فرد متهم قرار جلب دادرسی صادر شود در ادامه کیفرخواست از جانب دادستان پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه کیفری رسیدگی کننده ارسال می شود.

◁◁ مطلب پیشنهادی: پاک کردن سوء پیشینه کیفری

نحوه اثبات جرم آدم ربایی

نحوه اثبات جرم آدم ربایی در محاکم عمومی به این شکل است که برای اثبات جرم و صدور حکم نهایی  اقرار مجرم، شهادت شهود، سوگند و قسمنامه و در نهایت علم قاضی کفایت می کند.

بر اساس ماده 160 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 خورشیدی برای اثبات جرم آدم ربایی اقرار مجرم، شهادت شهود عادل، سوگند و قسمنامه و در نهایت علم قاضی لازم است و عدم وجود موارد یاد شده باعث تبرئه فرد متهم از جرم آدم ربایی می شود.

برای اثبات جرم آدم ربایی یک بار اقرار فرد متهم کفایت کرده و باعث اثبات جرم آدم ربایی می شود همچنین شهادت دو مرد عادل می تواند باعث اثبات جرم آدم ربایی برای فرد متهم شود.

هرچند بر اساس قوانین اسلامی شهادت دو زن نمی تواند برای اثبات جرم آدم ربایی مورد استناد قرار گیرد اما می تواند به عنوان یک قرینه یا اماره قضایی در دادگاه صالح مورد استناد قرار گیرد.

بنابراین اگر مدارک و مستندات لازم در اثبات جرم آدم ربایی محقق شود فرد آدم ربا با در نظر گرفتن شرایط به مجازات مشخص شده در قانون محکوم می شود.

سخن پایانی

مجازات آدم ربایی در قانون جدید که با عنوان قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری شناخته می شود به این شکل است که چنانچه ارتکاب رکن مادی جرم آدم ربایی با عنف یا تهدید همراه باشد مجازات حبس تعزیری درجه4 برای مرتکب یا مرتکبین آن در نظر گرفته می شود که مجازات آن با توجه به نوع و میزان جرم بین 5 تا 10 سال حبس در نوسان می باشد.

در غیر این صورت فرد مجرم به حبس درجه 5 که میزان آن با توجه به شرایط جرم بین 2 تا 5 سال حبس است محکوم می شود. جرم آدم ربایی به جرمی گفته می شود که در آن فرد یا افرادی به صورت مستقل یا به صورت مامور از طرف دیگران اقدام به ربایش و پنهان نمودن افراد دیگر برخلاف میل آنها برای گرفتن پول و یا رسیدن به امیال خود کنند.

مجازات آدم ربایی با توجه به میزان فعلیت فرد در جرم ممکن است متفاوت باشد اما بر اساس ماده 621 قانون مجازات اسلامی هر کس شخصاً یا توسط دیگری شخصی را به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا هر نحو دیگر برباید یا مخفی کند در صورت اثبات جرم به حبس از 5 تا15 سال محکوم می شود.

باید به این نکته توجه داشت که چنانچه سن فرد منجی علیه یا ربایش شده کمتر از 15 سال باشد و ربایش او توسط وسایل نقلیه موتوری و غیر موتوری انجام شود  یا ربایش به شکلی باشد که باعث آسیب جسمی یا حیثیتی به او گردد مرتکبین جرم بعداز اثبات جرم به اشد مجازات تعیین شده در قانون محکوم می شوند. مجازات آدم ربایی در صورت رضایت شاکی فقط منحصر به جنبه خصوصی جرم شده و تغییری در جنبه عمومی آن ایجاد نمی کند.

مطالب مرتبط

1 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

  • مجیدشهریاری
    28 بهمن 1402 17:58

    خداخیرنده نمایندگان مجلس و کسانی که به جرم آدم ربایی تخفیف دادن و یه درجه کمترش کردن بچه خودشونوآدم ربایی کنن بازم میگن این جرم جز جرائم درجه ۴یا۵بایدمحسوب بشه…

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up
مشاوره تلفنی رایگان