جهت مشاره تلفنی رایگان با وکیل اسدی با شماره زیر تماس بگیرید:

پلمپ ملک ورثه ای

پلمپ ملک ورثه ای یا پلمپ خانه پدری زمانی انجام می شود که صاحب خانه یا پدر خانواده فوت شده باشد. در این شرایط، پلمپ قانونی خانه یا ملک موروثی باعث می شود وراث نتوانند تا روشن شدن وضعیت و تعیین حق سهم شان به اموال و وسایل به جای مانده از متوفی تعرض و تعدی نمایند. به عبارت ساده وقتی شخصی فوت کند اموال او طبق قانون پس از طی شدن روال اداری به وراث و بازماندگان منتقل می گردد. در پاره ای از موارد برخی از وراث قبل از روشن شدن وضعیت و تعیین تکلیف حق السهم هر یک از طرفین، اقدام به تصرف یا جابجایی اموال به جای مانده از فرد متوفی به نفع خود می کنند. در این وضعیت برای آنکه تفریط و تعدی یک یا تعدادی از وراث باعث ضایع شدن حق دیگر وراث نشود آن ها می توانند با استفاده از راهکارهای قانونی برای پلمپ ترکه متوفی تا روشن شدن وضعیت اقدام نمایند. به عبارت ساده، پلمپ ملک ورثه ای یا پلمپ خانه پدری یک عمل قانونی است که با دستور قضایی برای جلوگیری از اقدامات خودسرانه وراث یا افراد دیگر در ماترک متوفی تا زمان روشن شدن حق السهم طرفین انجام می شود. پس از اقدام وراث و ارائه درخواست پلمپ ماترک، این اموال با دستور قضایی  تا روشن شدن وضعیت برای جلوگیری از دخل و تصرف بی جا مهر و موم می گردد.

منظور از پلمپ ملک ورثه ای چیست؟

منظور از پلمپ ملک ورثه ای آن است که تا روشن شدن وضعیت و تعیین حق السهم هر یک از وراث ملک مورد نظر با دستور قضایی مهر و موم و پلمپ گردد.

پلمپ ملک ورثه ای با درخواست وراث  و دستور قضایی انجام می شود به این معنا که برای جلوگیری از دخل و تصرف بی جای وراث یا افراد دیگر ماترک تا زمان تقسیم ترکه پلمپ و مهر و موم می شود.

مهر و موم یا پلمپ ترکه یا اموال به جای مانده از متوفی این اطمینان خاطر را در وراث ایجاد می کند که هیچگونه اقدام بی جا  و غیرقانونی برای تصرف اموال متوفی یا تغییر و تبدیل آن تا زمان روشن شدن وضعیت از سوی دیگر وراث و افراد ذی نفع  انجام نمی شود.

◁◁ مطلب پیشنهادی: وکیل انحصار وراثت در تهران

چه اشخاصی می توانند درخواست پلمپ ملک ورثه ای را بدهند؟

معمولاً اشخاص ذینفع  می توانند با ارائه مدارک لازم، درخواست پلمپ ملک ورثه ای را به نهادهای قانونی ارائه دهند.

بر اساس ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی برخی از  افراد مثل همه وراث قانونی متوفی یا نماینده قانونی آنها، فرد یا افرادی که وصیّت به نفع آنها ثبت شده است، شخصی که از طرف متوفی به عنوان وصی تعیین شده است، طلبکار متوفی در صورتی که طلب او بر اساس مستندات رسمی تایید شده باشد می توانند  با در دست داشتن مدارک لازم به مراکز یا مراجع قانونی مراجعه کرده و درخواست پلمپ ماترک متوفی را تا روشن شدن وضعیت به ثبت برسانند.

بر اساس ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقامات قضایی در صورتی می توانند برای رسیدگی به دعوا و صدور حکم پلمپ ملک ورثه ای اقدام نمایند که درخواست رسیدگی توسط اشخاص ذینفع، وکیل یا نماینده قانونی آنها به ثبت رسیده باشد در غیر این صورت به درخواست ارائه شده ترتیب اثر داده نمی شود.

◁◁ مطلب پیشنهادی: مزاحمت ملکی

اقدامات قانونی لازم جهت پلمپ ملک ورثه ای

اقدامات قانونی لازم جهت پلمپ ملک ورثه ای طبق روال باید انجام شود تا هیچگونه اما و اگری در مورد شرایط پلمپ باقی نماند.

اگر قرار باشد پلمپ ملک ورثه ای به دلایل مختلف به صورت فوری انجام شود این کار بر اساس قانون امور حسبی با دستور دادستان انجام می شود.

معمولاً در حوزه های قضایی بخش که امکان حضور دادستان میسر نیست دستور پلمپ ملک ورثه ای به وسیله مامورین محلی یا انتظامی  انجام می شود.

بر اساس ماده ۱۷۱ قانون امور حسبی، وقتی مامورین صلاحیت دار اقدام به مهر و موم ترکه متوفی می کنند باید به تمام نکات امنیتی توجه کرده و کلیه کلیدهایی  را که از ملک پلمپ شده موجود است را در پاکت یا لفافه مخصوص مهر و موم نموده و برای دادگاه رسیدگی کنده ارسال نمایند.

همچنین بر اساس ماده ۱۷۲ قانون امور حسبی اگر میان ورثه شخص محجور اعم از غیر رشید یا مجنون وجود داشته باشد می بایست دادرس پس از انجام پلمپ و مهر و موم مراتب را به اطلاع دادستان رسیدگی کننده برساند تا نسبت به تعیین قیم برای فرد مجنون یا غیر رشید اقدام شود.

 با این تفاسیر اگر پلمپ ملک ورثه ای فوریت داشته  و ضرورت باشد این کار بر اساس قانون حسبی و با دستور دادستان انجام می شود و اگر محل قرارگیری ملک در بخش یا جاهای دور افتاده قرار داشته باشد دستور پلمپ به وسیله ماموران محلی و انتظامی صادر و اجرا می شود.

مراحل شکایت ملک ورثه ای

مراحل شکایت ملک ورثه ای به این شکل است که افراد شاکی یا کسانی که فکر می کنند حق و حقوقشان تضیع شده است با در دست داشتن مدارک لازم  به دفتر دادسرای محل قرار گرفتن ملک ورثه ای مراجعه کرده و اقدام به ثبت شکواییه می کنند.

در ادامه دادستان مربوطه در موعد مقرر شده پرونده را بررسی کرده و به شکواییه مطرح شده رسیدگی می کند. پس از بررسی پرونده و اظهارات افراد شاکی اگر وقوع جرم به وسیله دادستان احراز شود قرار جلب افراد متهم را به دادرسی صادر می نماید.

اما اگر افراد شاکی برای رسیدگی به شکایت ملک ورثه ای به دادگاه های عمومی مراجعه کنند. رسیدگی در دادگاه ها به این شکل است که پرونده به دادگاه کیفری ارسال می شود و دادگاه کیفری به این گونه پرونده ها رسیدگی می کند.

شکایت ملک ورثه ای چه از طریق دادسرا یا دادگاه انجام شود مرجع رسیدگی کننده پس از بررسی پرونده، مدارک ارائه شده را بررسی می ‌کند سپس در ادامه  پس از شنیدن سخنان افراد شاکی و متهم  و پس از طی شدن روال اداری حکم مقتضی را صادر می نماید.

پلمپ ملک ورثه ای چقدر زمان میبرد؟

زمان لازم برای پلمپ ملک ورثه ای با توجه به روال قانونی و فراهم بودن شرایط و مدارک ارزیابی می شود. به عبارت دیگر نمی توان برای همه پرونده های پلمپ املاک ورثه ای زمان مشخصی را به صورت یکسان در نظر گرفت چون شرایط، مدارک، نحوه رسیدگی و جدیت ماموران اجرایی می تواند در این زمان تاثیرگذار باشد.

اما به طور تقریبی می توان زمان پلمپ ملک ورثه ای را با توجه به عملکرد مراکز رسیدگی کننده و قانونی تعیین نمود.

به عبارت ساده پس از ارائه دادخواست پلمپ به وسیله وراث به مراکز قانونی اگر روند اداری به شکل ضابطه مند و درست پیش رود تا زمان اجرای پلمپ و حضور مامورین اجرای حکم در محل، زمان تقریبی بین ۲۰ روز تا یک ماه طی می شود.

نمونه دادخواست پلمپ ملک ورثه ای

مشاهده  و بررسی نمونه دادخواست پلمپ ملک ورثه ای می تواند برای افرادی که درگیر اینگونه مسائل هستند مفید و آگاهی بخش  باشد. در ادامه برای آشنایی مخاطبان نمونه دادخواست پلمپ ملک ورثه ای آورده می شود.

ریاست محترم دادگاه …….

شرح دادخواست

احتراماً به استحضار می رساند

شادروان آقای/ خانم ……. به شماره شناسنامه …… متولد ……. مورخ …… به استناد گواهی فوت ضمیمه شده در تاریخ …… فوت نموده و اینجانبان …… و ….. و….. به موجب گواهی انحصار وراثت ضمیمه شده به شماره …….. صادره از شعبه …… از وراث قانونی مرحوم یا مرحومه می باشیم. فلذا با توجه به آنکه در حال حاضر ملک متوفی به آدرس …… در پلاک ثبتی شماره …… قرار دارد و بیم تعدی، تفریط و تضییع ملک و وسایل موجود در آن به وسیله دیگر وراث وجود دارد. فلذا از دادگاه محترم استدعا داریم با توجه به مدارک ضمیمه شده و با استناد به مواد ۱۶۶، ۱۶۷،۱۷۴، ۱۷۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۳۰۰ و ۳۱۷ قانون امور حسبی حکم به مهر و موم ملک مذکور صادر کرده و ملک مورد نظر را تا روشن شدن وضعیت حق السهم وراث و بازماندگان پلمپ نماید.

هزینه پلمپ ملک ورثه ای

هزینه پلمپ ملک ورثه ای در قانون به صورت روشن و واضح پیش بینی نشده است و وراث برای اطلاع از هزینه پلمپ ملک ورثه ای باید درخواست پلمپ  ملک مورد نظر را به دادگاه و مراجع قانونی محل قرارگیری ملک ارائه دهند تا پس از صادر شدن رای و در زمان اجرای حکم پلمپ ملک ورثه ای از هزینه آن آگاه شوند.

همچنین وراث می توانند برای اطلاع از هزینه تقریبی پلمپ ملک ورثه ای به افراد درگیر در پرونده های مشابه مراجعه کنند که کار پلمپ ملک ورثه ای آنها انجام شده است.

یکی دیگر از روش های اطلاع از هزینه پلمپ ملک ورثه ای مراجعه به دفاتر وکالتی است که به صورت حرفه ای در این زمینه فعالیت می کنند این وکلاء می توانند پس از اطلاع از شرایط ملک مورد نظر و خواسته وراث، هزینه تقریبی پلمپ را برای آن ها تخمین زده و آگاهی رسانی کنند.

خدمات عباس اسدی در رابطه با پلمپ ملک ورثه ای

پلمپ ملک ورثه ای یا پلمپ خانه پدری یکی از خدماتی است که به وسیله مجموعه آقای عباس اسدی وکیل پایه یک دادگستری به متقاضیان ارائه می شود.

به عبارت دیگر وراث و افرادی که به دلیل مشکلات بعد از فوت یکی از اعضای خانواده خود دچار مشکل می شوند و بیم آن می رود که تا روشن شدن وضعیت یکی از وراث با اقدامات خودسرانه نسبت  به تصاحب اموال باقیمانده از فرد متوفی  اقدام کرده و حقوق دیگر وراث را تضییع نماید.

اینگونه افراد می توانند در اولین فرصت از طرق پل های ارتباطی موجود یا به صورت حضوری  در دفتر کاری ایشان حاضر شوند تا پس از بررسی شرایط در اسرع وقت نسبت به گرفتن حکم پلمپ و مهر و موم و اجرای آن به وسیله ضابطین  قضایی اقدام گردد.

در صورت تمایل به دریافت مشاوره تلفنی از وکیل ملکی تهران با شماره ۰۹۱۲۳۵۷۶۰۳۷ تماس حاصل فرمایید، با مشورت و راهنمایی وکیل زودتر به نتیجه خواهید رسید. 

سخن پایانی

پلمپ ملک ورثه ای یا پلمپ خانه پدری روشی قانونی برای جلوگیری از اقدامات خودسرانه دیگر وراث  و افراد ذینفع برای تصاحب اموال فرد متوفی و تضیع حقوق دیگر وراث است.

منظور از پلمپ ملک ورثه ای آن است که وراث فرد متوفی برای جلوگیری از تضیع حقوق یا زیاده خواهی دیگر وراث تا زمان روشن شدن حق السهم هر یک از وراث ملک مورد نظر را  با توسل به قانون مهر و موم نمایند.  اشخاصی می توانند درخواست پلمپ ملک ورثه ای را بدهند که در این امر ذینفع باشند.

بر اساس ماده ۱۶۷ قانون امور حسبی افرادی می توانند درخواست پلمپ ماترک متوفی را در مراجع ذی صلاح و قانونی به ثبت برسانند که اولاً ورثه متوفی یا نماینده قانونی او باشند، وصیّت نامه به نفع آنها نوشته شده باشد، از متوفی طلبکار باشد و این امر بر اساس مستندات قانونی اثبات شده باشد یا از طرف متوفی به عنوان وصی معرفی شده باشند.

محبوب‌ترین مقالات
خدمات ما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up
مشاوره تلفنی رایگان