قتل در فراش

قتل فراش یکی از مباحثی است که در حقوق جزا مطرح می شود، فراش در لغت به معنی گستردنی یا آنچه گسترده می شود و بر آن می خوابند معنا می‌شود. اما واژه فراش در حقوق جزا بیشتر به معنی نزدیکی جنسی و مقاربت معنی می‌شود.

از نقطه نظر حقوقی هرگاه مرد، همسر یا زوجه خود را با مرد اجنبی در حال زنا و رابطه جنسی ببیند، شرع اسلام و قانون جاری کشور این حق  برای مرد یا زوج  محفوظ می‌داند که بتواند مرد بیگانه و زن خود را به قتل برساند و از نظر شرع یا قانون محکومیتی برای او در نظر گرفته نشود؛ در صورتی قتل در فراش از نظر شرع و قانون پذیرفته می‌شود و محکومیتی برای ضارب به دنبال ندارد که اولا زن با مرد غریبه با رضایت کامل دو طرف در حال مقاربت و رابطه جنسی باشند، دوما با استناد به آیات قرآن  4 شاهد عاقل و بالغ بر این امر شهادت دهند.

قاعده فراش در قانون مجازات اسلامی

قاعده فراش در قانون مجازات اسلامی به وضوح آمده است. بر اساس ماده 630 قانون مجازات اسلامی اگر زوج یا شوهر، همسر خود را در هنگام انجام عمل جنسی و مقاربت به قتل برساند در صورتی که شروط این کار مطابق روال قانونی فراهم  باشد از قصاص معاف می گردد.

از جمله شروطی که برای معافیت از قصاص برای شوهر پس از انجام قتل در فراش باید مهیا باشد آن است که اولن زن به ارتکاب زنا و رابطه جنسی با مرد غریبه تمایل داشته باشد و این کار با اجبار و اکراه زن انجام نشده باشد.

ریشه ماده 630 قانون مجازات اسلامی به قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 خورشیدی و ماده 179 این قانون باز می گردد، که قانونگذار در آنجا بدون توجه به موازین فقهی، دایرهء شمول حکم معافیت از قصاص برای قتل در فراش را به صورت گسترده تعریف کرده است و حتی شوهر در صورت شک کردن بدون مشاهده ارتباطی جنسی بین زوجه خود و شخص غریبه، اگر مرتکب قتل می‌شد از قصاص معاف می‌گردید.

هر چند نظریه های مختلفی توسط حقوقدان ها و فقهاء در مورد قتل در فراش مثل اجرا و اقامه حد الهی، مهدور الدم بودن زانی و زانیه، نظریه دفاع مشروع و حدوث حالت برانگیختگی یا تحریک در بیان شده است.

اما قانونگذار برای جلوگیری از تشتت و تعدد آرا و نظرات در ماده 630 قانون مجازات اسلامی روال قانونی و شروط رسیدگی به پرونده های قتل در فراش را مشخص کرده است. بر اساس ماده 630 قانون مجازات اسلامی اگر فردی همسر خود را در حال رابطه جنسی و مقاربت با فرد بیگانه یا اجنبی ببیند می تواند اقدام به قتل آنها کرده و از قصاص معاف شود.

از شروط معافیت از قصاص، قتل در فراش آن است که چهار شاهد مرد عاقل و بالغ به گناهکار بودن مقتولین شهادت دهند در غیر این صورت بر اساس ماده 74 یا 105 قانون مجازات اسلامی اگر شرایط برای شهادت شهود مهیا نباشد علم قاضی مبنای صدور رای قرار می گیرد.

◁◁ مطلب پیشنهادی: وکیل قتل

زن مکره یعنی چه

زن مکروه در اصطلاح حقوقی به زنی گفته می‌شود که با اکراه و بر خلاف میل باطنی خود به کاری وادار شده باشد. همانطور که گفته شد قتل در فراش به قتلی گفته می شود که در آن زوج  بطور سرزده و ناخواسته در هنگام مقاربت یا رابطه جنسی مرد غریبه با همسر خود در محل وقوع حادثه حاضر شود و به دلیل عصبانیت و عدم تمرکز نتواند خود را کنترل کرده و اقدام به قتل طرفین دخیل در ماجرا کند.

در این شرایط زن مکروه از نظر حقوقی معنی پیدا می کند یعنی اگر شوهر با توجه به شرایط و نوع رابطه تشخیص دهد که زنش به صورت ارادی با مرد بیگانه ارتباط برقرار کرده است می تواند او را به قتل برساند.

اما اگر زن مکروه باشد یعنی به زور یا تزویر به وسیله مرد مورد تجاوز جنسی قرار گرفته باشد شوهر فقط می تواند مرد را به قتل رساند و این حق را ندارد که زن خود را به قتل برساند چون اگر زن خود را هم به همراه مرد متجاوز به قتل برساند و بعداً در مراجع قانونی و قضایی روشن شود که رابطه جنسی بدون رضایت زن بوده مرد به قصاص محکوم می شود و در صورت پرداخت نصف دیه از طرف خانواده زوجه، فرد قاتل یا زوج مربوطه قصاص می شود.

به عبارت دیگر اگر زوجه در هنگام عمل زنا با مرد بیگانه همراهی نکند و به خواسته های نامشروع او پاسخ ندهد. از لحاظ حقوقی زن مکروه محسوب می شود و شوهر حق کشتن یا آسیب رساندن به او را ندارد.

ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی به روشنی قتل در فراش، چگونگی و شروط عدم قصاص قاتل را بیان می کند. بر اساس ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی هرگاه مردی به صورت سرزده در هنگام زنای مرد غریبه با همسر خود به محل حادثه برسد می تواند با علم به تمکین و همراهی زوجه با مرد غریبه اقدام به قتل فرد زانی و زانیه نماید و در قبال قتل آنها قانون گذار شوهر را از قصاص معاف می کند.

بر اساس این ماده قانونی اگر زن مکره باشد و به صورت ناخواسته و با اجبار به زنا با مرد غریبه وادار شده باشد شوهر نمی تواند او را مورد ضرب و جرح قرار بدهد و یا به قتل برساند.

به بیان دیگر اگر زن به صورت اجباری و به زور وادار به رابطه جنسی با مرد بیگانه شده باشد در صورتی که شوهر اقدام به قتل همسر خود نماید قاتل است و در صورت پرداخت نیمی از دیه به وسیله خانواده زوجه، شوهر به قصاص محکوم می شود.

البته باید توجه داشت که  شرط سر زده بودن حضور شوهر در هنگام رابطه جنسی زوجه و مرد بیگانه برای بی گناهی زوج کفایت نمی‌کند و حداقل باید چهار مرد عاقل و بالغ یا سه مرد و دو زن عاقل و بالغ در تایید زناکار بودن طرفین شهادت دهند.

کشتن زن خیانتکار

کشتن زن خیانتکار اگر بر اساس شروطی انجام شود که در قانون مجازات اسلامی به وضوح آمده است برای ضارب قصاص به دنبال ندارد. اما اگر  هیچ یک از آن شروط در جریان بررسی پرونده برای قاضی دادگاه و مراجع  قانونی مشهود نباشد کسی که اقدام به قتل به دلیل خیانت کرده باشد ممکن است به اعدام محکوم شود.

 مجازات قصاص برای قتل عمد فقط در صورتی اعمال نمی شود که پدر اقدام به قتل فرزند خود کرده باشد در غیر این صورت مجازات قتل دیگران اعدام است.

البته باید به این نکته توجه داشت که قانون مجازات اسلامی به تبعیت از فقه، قتل در فراش را اگر همراه با خیانت زن باشد و این امر یعنی خیانتکار بودن زن برای دادگاه و مراجع قانونی مسجل گردد باعث می شود شوهر از مجازات قصاص معاف شده و حتی پرداخت دیه هم به او تعلق نگیرد.

به عبارت دیگر اگر مردی پس از کشتن زن خیانتکار بتواند با ارائه مدارک محکمه پسند رضایت و همراهی زوجه را با مرد زناکار برای دادگاه اثبات کند مجازات قصاص و پرداخت دیه از او ساقط می گردد.

حکم کشتن زن توسط شوهر

حکم کشتن زن توسط شوهر قصاص است مگر آنکه به هر دلیلی پدر مرتکب قتل دختر خود شود یا قتل در فراش اتفاق بیفتد. قتل در فراش به دو شکل حادث می شود یعنی اگر شوهر سرزده و ناخودآگاه در حین رابطه ای جنسی زن و مرد بیگانه سر برسد و اقدام به قتل زانی و زانیه بکند.

در صورتی که زن با رضایت و همراهی اقدام به برقراری رابطه جنسی با مرد بیگانه کرده باشد. در این حالت اگر شوهر به دلیل عصبانیت و ناتوانی در کنترل خود اقدام به قتل زوجه نماید با ارائه مدارک محکمه پسند از جمله شهادت 4 مرد بالغ و عاقل می تواند از قصاص معاف شود.

اما اگر زن بدون رضایت یا با تزویر و نیرنگ وادار به رابطه جنسی با مرد غریبه شده باشد و شوهر اقدام به کشتن زن مکروه (زنی که با اکراه و نارضایتی وادار به رابطه جنسی شده باشد) بکند محکوم به قصاص شده و در صورت پرداخت شدن نصف دیه از طرف خانواده زن به اعدام محکوم می شود.

سخن پایانی

قتل در فراش از نظر حقوقی و قضایی به قتلی گفته  می شود که مرد به صورت سر زده و ناخواسته زوجه خود را در حال رابطه جنسی با مرد بیگانه ببیند و به دلیل عصبانیت و عدم تعادل ذهنی اقدام به قتل  زوجه خود و مرد بیگانه نماید.

قاعده فراش در قانون مجازات اسلامی در ماده 630 و شروطی که منجر به تحقق آن می شود به صورت مبسوط بیان شده است.

زن مکره یک اصطلاح حقوقی است که در زمینه قتل در فراش مصداق پیدا می کند به این معنی که اگر زوجه با زور و تزویر  یا با اکراه وادار به رابطه جنسی شود و در هنگام انجام عمل زنا به وسیله شوهر به قتل برسد در صورت اثبات این امر، شوهر قصاص می شود.

همانطور که گفته شد، ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی مسائل حوزه  قتل در فراش را مشخص می کند. کشتن زن خیانتکار در صورتی قصاص ندارد که ضارب اسناد محکمه پسندی مثل شهادت 4 شاهد عاقل و بالغ را در اختیار مراجع قانونی قرار دهد.

حکم کشتن زن توسط شوهر در صورتی قصاص ندارد که زوجه با رضایت و بدون اکراه تن به رابطه جنسی با فرد بیگانه داده باشد و صحت این امر برای دادگاه مربوطه محرز شود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up
مشاوره تلفنی رایگان