سریعترین راه گرفتن مهریه

سریع ترین راه گرفتن مهریه اقدام از طریق دفتر محل ثبت ازدواج و گرفتن اجرایی ثبت برای مسدود کردن اموال زوج است. به عبارت دیگر زوجه با در دست داشتن مدارک شناسایی و اصل سند ازدواج می تواند برای دریافت سریع مهریه خود در صورتی که زوج یا شوهر او اموال ثبتی داشته باشد به دفترخانه محل ثبت ازدواج مراجعه کرده و تقاضای صدور اجرائیه نسبت به بخشی از مهریه یا تمام آن کند.

در این روش پس از مراجعه زوج به دفترخانه محل ثبت ازدواج و ارائه اسناد هویتی و شناسایی به همراه سند ازدواج، دفترخانه مربوطه پس از دریافت هزینه مشخص برگه اجرائیه  توقیف اموال مرد را صادر کرده یک نسخه از آن به زوجه تحویل داده می شود و نسخه دیگر به زوج ابلاغ می گردد. در این شرایط اگر زوجه برگه توقیف اموال در قبال پرداخت مهریه را به اداره ثبت ببرد دفتر ازدواج وظیفه دارد تا برگه اجرائیه را به وسیله پست پیشتاز برای مطلع شدن زوج از شرایط، برای او ارسال کند.

همچنین پس مراجعه زوجه با در دست داشتن برگ اجرائیه دفترخانه ازدواج به دایره اجرای اداره ثبت مربوطه و تشکیل پرونده، اداره ثبت موظف است برگ اجرائیه ثبت شده را برای اطلاع زوج به او ابلاغ نماید. پس از ابلاغ اجراییه مهریه به زوج، او موظف است ظرف مدت 10 روز نسبت به پرداخت مهریه زوج خود اقدام نماید در غیر این صورت اموال زوج تا زمان روشن شدن وضعیت مهریه زوجه مسدود و توقیف می گردد.

انواع مهریه

انواع مهریه با توجه به نوع پرداخت آن توسط مرد به دو دسته مهریه عندالمطالبه و عند الاستطاعه تقسیم می شود. همچنین اگر مهریه در زمان عقد مشخص نشده باشد یا میزان آن مبهم باشد از روش تعیین مهر در زمان نکاح استفاده می شود  که به چهار نوع مهرالسنه، مهرالمتعه، مهرالمثل و مهرالمسمی تقسیم می شود.

شرایط مطالبه مهریه

شرایط مطالبه مهریه زمانی برای زوجه محقق می شود که بین زن و مرد صیغه ازدواج به صورت رسمی خوانده شده  و ازدواج انجام شده در یکی از دفاتر رسمی ثبت شده باشد؛ هرچند پس از جاری شدن صیغه عقد بین زن و مرد و ثبت آن در دفاتر ازدواج، مهریه جزء حقوق زوجه بوده و هر زمان که اراده کند مرد باید آن  را پرداخت نماید.

اما دریافت مهریه از مرد شرایطی به صورت عام و خاص دارد که از آن جمله شرایط عام آن می توان به مواردی مانند واقع شدن عقد نکاح بین طرفین ازدواج، تمکین عام زن  از مرد و عدم  بذل مهریه اشاره کرد. بطور کلی برای مطالبه مهریه، چند شرط اساسی وجود دارد که در ادامه به صورت مختصر با آنها اشاره می شود:

  • واقع شدن عقد نکاح

واقع شدن عقد نکاح یعنی ازدواج به صورت شرعی و قانونی صورت گرفته باشد، به بیان دیگر زمانی زوجه می تواند از زوج مهریه مطالبه کند که بین آنها صیغه عقد ازدواج به صورت رسمی خوانده شده و در دفاتر رسمی ازدواج ثبت شده باشد در غیر این صورت زن حقی به گردن مرد نداشته و  نمی تواند ادعای مطالبه مهریه را از مرد مطرح نماید.

به عبارت دیگر عقد نکاح رابطه حقوقی و عاطفی است که پس از خوانده شدن صیغه ازدواج بین مرد و زن ایجاد می شود از مهمترین بخش های آثار مالی عقد نکاح تعلق گرفتن مهریه و نفقه به زوج است.

مهریه به صورت خاص حقی است که پس از خوانده شدن صیغه عقد و ثبت آن به زن تعلق می گیرد به شکلی که پس از خوانده شدن صیغه عقد، زوجه هر زمان که اراده کند می تواند این حق خود را به صورت توافقی یا جبری و از طریق قانون از زوج وصول نماید.

  • تمکین عام

تمکین عام زن از شوهر یکی دیگر از شرایط اصلی مطالبه مهریه است، به بیان دیگر  تمکین عام زن به معنی آن است که زن باید از شوهرش به جز در موارد شرعی تمکین کرده باشد و اگر زن از شوهر خود به جز در موارد معدود شرعی تمکین نکرده باشد و این امر در مراجع قضایی به اثبات برسد شرط مطالبه مهریه  و تحقق این حق برای زن  میسر نمی شود و زن در گرفتن تمام و کمال مهریه خود چار مشکل می شود.

پس از جاری شدن صیغه عقد بین زن و شوهر و ثبت آن، زن باید به صورت عام و خاص از شوهر خود تمکین نماید تمکین عام به معنای اطاعت زن از شوهر در مسائل خانوادگی است و تمکین خاص به معنای اطاعت زوجه از همسر در روابط زناشویی می باشد.

تمکین اعم از تمکین خاص و تمکین عام بر عهده طرفین ازدواج است به شکلی که عدم تمکین هریک از طرفین ازدواج منتج به آثار و پیامدهایی می شود که از آن جمله می توان به محروم شدن زن از نفقه یا مهریه اشاره نمود.

همچنین در صورت نشوز مرد از پرداخت نفقه و مهریه، زن می تواند با احراز شرایط عسر و حرج حکم طلاق خود را گرفته و به زندگی زناشویی خاتمه دهد.

  • عدم بذل مهریه

از دیگر شروط مطالبه مهریه از سوی زن، عدم بذل مهریه است به این معنا که زن مهریه خود را به شوهر نبخشوده باشد. بذل در لغت به معنای بخشش است و بذل مهریه به معنای بخشش مهریه توسط زوجه می باشد.

بذل مهریه از سوی زوجه زمانی در مراجع قانونی معتبر است که به موجب سندی عادی یا رسمی ثبت شده باشد به این معنا که زن بر اساس یک سند عادی یا رسمی تمام  یا بخشی از مهریه خود را در حق شوهر بخشیده باشد در این صورت زوج دیگر دینی نسبت به پرداخت مهریه به گردن ندارد زن نمی تواند از مرد مطالبه مهریه کند. بنابراین عدم بذل مهریه یا نبخشیدن مهریه به دلایل مختلف به مرد از شرایط مهم مطالبه مهریه است.

به عبارت دیگر برای آنکه زن بتواند مهریه خود را به صورت قانونی از مرد مطالبه نماید و مرد حجتی برای ندادن مهریه نداشته باشد باید شروط مطالبه مهریه مثل واقع شدن عقد نکاح بین زوجین و ثبت دفتری آن، تمکین عام زن از شوهر و عدم بذل مهریه از سوی زن محرز باشد به شکلی که مرد نتواند با ارائه دلایل محکمه پسند فراهم نبودن شرایط گرفتن مهریه را برای زن در مراجع قانونی به اثبات برساند.

◁◁ مطلب پیشنهادی: فریب در بخشش مهریه

مراحل گرفتن مهریه توسط خانم

مراحل گرفتن مهریه توسط خانم با توجه به راه های گرفتن این حق می تواند متفاوت باشد، زوج به دو روش می تواند برای گرفتن مهریه خود اقدام کند. یک روش از طریق مراجعه مستقیم به دادگاه و روش دیگر اقدام از طریق گرفتن اجرائیه ثبت اسناد رسمی است.

البته باید به این نکته توجه داشت که بر اساس قوانین جدید، زوج در صورتی می تواند برای مطالبه مهریه از طریق دادگاه اقدام نماید که ابتدا به اداره ثبت برای مطالبه مهریه  مراجعه کرده باشد.

به بیان دیگر در شرایط جدید مراجعه مستقیم به دادگاه برای گرفتن مهریه امکان پذیر نیست و قبل از آن زوجه باید ابتدا به اداره ثبت مراجعه کرده و پس از گرفتن اجرائیه، نسبت به گرفتن مهریه خود از زوج اقدام کند.

سپس در صورت عدم وصول مهریه از طریق اداره ثبت و توقیف اموال زوج، نسبت به مختومه کردن پرونده ثبتی اقدام کرده و متعاقب آن گواهی انصراف از دریافت مهریه از طریق اداره ثبت را دریافت نماید.

در ادامه زوجه می تواند با در دست داشتن گواهی انصراف از دریافت مهریه از اداره ثبت برای تنظیم دادخواست وصول مهریه به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه مراجعه نماید.

مدارک لازم برای گرفتن مهریه

مدارک لازم برای گرفتن مهریه در درجه اول شامل سند رسمی ازدواج، شناسنامه و کارت ملی می باشد. به این معنا که زوجه برای مطالبه مهریه می بایست با در دست داشتن سند رسمی ازدواج، شناسنامه کارت ملی یا همان اوراق هویتی به دفتر ثبت ازدواجی که در آن عقد ثبت رسمی شده است مراجعه کرده و درخواست صدور اجرایی برای همه مهریه یا بخشی از آن را نماید.

پس از صدور اجرایی از طرف دفترخانه ثبت ازدواج، زوجه می تواند با در دست داشتن گواهی صادر شده به سازمان ثبت اسناد و املاک مراجعه کرده و نسبت به توقیف اموال زوج تا روشن شدن وضعیت مهریه اقدام کند.

در صورتی که زوجه نتوانست از طریق اداره ثبت و توقیف اموال شوهر  ظرف مدت زمان دو ماه مال و دارایی از شوهر پیدا کند یا ظرف شش ماه درخواست زوجه برای توقیف اموال شوهر و گرفتن مهریه به نتیجه نرسید زوجه می تواند خود یا وکیل او از اداره ثبت اسناد درخواست صدور گواهی مراجعه به دادگاه برای گرفتن مهریه نماید.

سریعترین راه گرفتن مهریه
سریعترین راه گرفتن مهریه

راه های گرفتن مهریه

همانطور که گفته شد راه های گرفتن مهریه به دو بخش اقدام از طریق مراجعه به اداره ثبت و گرفتن اجرائیه یا از طریق دادگاه میسر می شود.

بر اساس قوانین جدید زوجه یا همسر برای گرفتن مهریه ابتدا باید به دفتر ثبت ازدواج مراجعه کرده و پس از گرفتن اجرایی برای همه یا بخشی از مهریه به اداره ثبت اسناد و املاک کشور مراجعه کند و در صورتی که از طریق توقیف اموال شوهر نتواند مهریه خود را وصول کند باید با در دست داشتن گواهی انصراف از گرفتن مهریه از طریق اداره ثبت اسناد و املاک کشور برای تنظیم دادخواست گرفتن مهریه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و متعاقب آن به دادگاه های خانواده مراجعه کند.

۱_ از طریق دادگاه

همانطور که گفته شد با توجه به قوانین جدید برای زوجه مراجعه مستقیم به دادگاه و گرفتن مهریه مقدور نیست، لذا برای مطالبه مهریه و گرفتن آن زوجه ابتدا  با در دست داشتن مدارک لازم  باید به دفترخانه محله ثبت ازدواج  مراجعه کرده و نسبت به گرفتن اجرائیه برای توقیف اموال شوهر و وادار کردن او به پرداخت مهریه اقدام کند.

در صورتی که زوجه نتواند از طریق توقیف اموال شوهر یا گرفتن ممنوع الخروجی او، مهریه خود را وصول نماید. اگر میزان مهریه زیر20 میلیون تومان باشد زوجه  می بایست پس از ثبت نام در سامانه ثنا با در دست داشتن گواهی انصراف از توقیف اموال در اداره ثبت و مدارک هویتی بخصوص سند رسمی ازدواج  با مراجعه به شوراهای حل اختلاف روند وصول مهریه خود را دنبال نماید.

همچنین اگر میزان مهریه زوجه بیشتر از ۲۰ میلیون تومان باشد زوجه باید با در دست داشتن مدارک لازم مثل گواهی  انصراف  از پیگیری مهریه  از طریق اداره ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت نام در سامانه ثنا، مدارک هویتی مثل کارت ملی، شناسنامه و سند رسمی ازدواج به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای ثبت دادخواست وصول مهریه مراجعه نمایید.

۲_ اقدام از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی

اقدام از طریق گرفتن اجرائیه از دفترخانه محل ثبت ازدواج برای تمام یا قسمتی از مهریه و ارائه آن به اداره ثبت اسناد و املاک کشور روش مقدماتی برای گرفتن مهریه زوجه می باشد.

بر اساس قوانین جدید زوجه برای گرفتن مهریه خود ابتدا باید با در دست داشتن مدارک لازم مثل شناسنامه، کارت ملی و سند رسمی ازدواج به دفترخانه محل ثبت ازدواج مراجعه کرده و اجرائیه توقیف اموال و دارایی های شوهر برای دریافت همه یا بخشی از مهریه را برای ارائه به اداره ثبت اسناد و املاک کشور دریافت نماید.

پس از دریافت اجرائیه از دفترخانه ثبت ازدواج، ابلاغیه صدور اجرایی به زوج ابلاغ می شود در صورتی که زوج در یک فاصله زمانی 10 روزه نسبت به پرداخت مهریه زوجه اقدام نکند. اجرائیه در اداره ثبت اسناد و املاک کشور فعال شده و همه اموال و دارایی های مرد تا زمان روشن شدن وضعیت مهریه زوجه توقیف می شود.

در صورتی که در یک فاصله زمانی دو ماهه مال یا دارایی برای توقیف از زوج پیدا نشود یا ظرف یک فاصله زمانی ۶ ماهه درخواست زوجه به نتیجه نرسد زوجه یا وکیل او می توانند برای پیگیری روند وصول مهریه، درخواست صدور گواهی مراجعه به دادگاه را از اداره ثبت نمایند.

روال کار در اداره ثبت اسناد و املاک کشور به این شکل است که پس از وصول اجرائیه از دفترخانه محل ثبت ازدواج، اگر مال یا دارایی ثبتی از شوهر وجود داشته باشد تا زمان روشن شدن وضعیت مهریه مسدود می شود.

همچنین اگر مالی از زوج پیدا نشود اداره ثبت اسناد از طریق مراجع مسئول مانند بانک ها یا  پلیس راهور استعلام حساب بانکی یا خودروهای ثبتی به نام زوج را می گیرد و در صورتی که اموالی به غیر از مستثنیات دین وجود داشته باشد تا زمان روشن شدن وصول مهریه زوجه در توقیف باقی می ماند.

سریع ترین راه ها برای دریافت مهریه

سریع ترین راه ها برای دریافت مهریه که می تواند باعث تسریع در وصول مهریه شود عبارتند از دادخواست توقیف اموال همسر و وصول مهریه از طریق ممنوع الخروج  نمودن او است.

به بیان دیگر زوج می تواند برای تسریع در روند گرفتن مهریه اقدام به توقیف اموال شوهر از طریق اداره ثبت اسناد و املاک کشور کرده یا  اقدام به گرفتن ممنوع الخروجی او نماید به شکلی که زوج یا شوهر را تحت فشار قرار داده و مهریه خود را وصول کند.

درخواست توقیف اموال همسر یکی از روش های مطالبه و وصول مهریه است در این روش پس از طی شدن مراحل اداری و گرفتن اجرائیه اداره ثبت اگر شوهر یا زوج  اموال و دارایی هایی داشته باشد تا روشن شدن تکلیف پرداخت مهریه زوجه این اموال توقیف می شود.

توقیف اموال شوهر یک روش مناسب و تقریباً سهل الوصول برای وادار کردن شوهر به پرداخت مهریه است البته این کار زمانی برای گرفتن مهریه می تواند موثر باشد که اموال و دارایی های ثبتی به نام شوهر وجود داشته باشد در غیر این صورت، درخواست توقیف اموال همسر برای گرفتن مهریه کارساز نیست و زوجه برای گرفتن مهریه باید از روش های دیگری استفاده نماید.

  • وصول مهریه از طریق ممنوع الخروج نمودن

وصول مهریه از طریق ممنوع الخروج نمودن شوهر یکی دیگر از روش های وصول مهریه است. بر اساس ماده 23 قانون محکومیت های مالی در دعاوی حقوقی مختلف از جمله مطالبه مهریه پس از صدور رای محکومیت مهریه و نپرداختن یا قسط بندی نشدن آن از سوی زوج، فرد محکوم له یا زوجه می تواند از دادگاه صادر کننده رای تقاضای صدور قرار ممنوع الخروجی زوج را نماید.

باید توجه داشت که در صورتی حکم ممنوع الخروجی شوهر به دلیل نپرداختن مهریه برطرف می شود که مهریه از طرف زوج پرداخت شود یا با توجه به مدارک و شواهد اعسار زوج در پرداخت مهریه برای دادگاه مربوطه به اثبات برسد.

همچنین اگر زوج یا محکوم علیه اموال یا اسناد تأمینی مناسب به دادگاه ارائه دهد پس از تایید دادگاه رفع ممنوع الخروجی برای او صادر می‌شود.

◁◁ مطلب پیشنهادی: سریع ترین راه طلاق

درخواست طلاق از طرف زن و گرفتن مهریه

درخواست طلاق از طرف زن و گرفتن مهریه ربطی به یکدیگر ندارد. به عبارت دیگر مهریه یک حق قانونی است که پس از خوانده شدن صیغه عقد و ثبت آن برای زن ایجاد می شود و هر زمان که زوجه اراده کند مرد باید نسبت به پرداخت مهریه اقدام کند در غیر این صورت می تواند  از طرف زوجه مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.

لذا درخواست طلاق چه از طرف زن باشد یا مرد تاثیری در گرفتن مهریه ندارد و مرد باید مهریه همسر خود را در صورت درخواست او پرداخت کند.

معمولا در جوامع اسلامی مثل ایران بر اساس قوانین شرعی حق طلاق با مرد است  و تنها تفاوت  درخواست طلاق از طرف مرد یا زن در آن است که زن باید اولاً رفتاری بر خلاف شروط درج شده در سند ازدواج  از طرف مرد را در مراجع قانونی اثبات کند یا  دلایل محکمه پسندی  مثل عسر و حرج و ناتوانی زوج در اداره زندگی به مراجع قانونی ارائه دهد تا بتواند از مرد طلاق بگیرد.

نکات مهم در گرفتن مهریه

از جمله نکاتی که در گرفتن مهریه باید به آن توجه شود آن است که اولاً عقد نکاح باید به صورت رسمی و قانونی ثبت شده باشد دوما چگونگی دریافت مهریه در عقدنامه درج شده باشد یعنی اگر در عقدنامه درج شده باشد مهریه عندالمطالبه است زن یا زوجه بعد از جاری شدن صیغه عقد و ثبت آن هر زمان که بخواهد می تواند آن را مطالبه کند.

اما اگر به صورت عند الاستطاعه ثبت شده باشد فقط زوجه در صورتی  می تواند مهریه خود را از مرد دریافت کند که توانایی مرد در پرداخت مهریه برای مراجع قانونی به اثبات رسیده باشد.

از دیگر نکاتی که در گرفتن مهریه باید مورد توجه قرار گیرد تمکین عام و خاص زن از شوهر است به این معنا که زن در مسائل روزمره زندگی و مسائل زناشویی باید از شوهر خود حرف شنوی و تمکین داشته باشد.

از دیگر نکات مهم در دریافت مهریه عدم بذل مهریه از سوی زن به دلایل مختلف است به این معنا که اگر زن به هر دلیل تمام یا بخشی از مهریه خود را به با سند رسمی و غیر رسمی بخشیده باشد دیگر نمی تواند آن را از مرد مطالبه کند.

همچنین برای تعیین مهریه فقط  پول و سکه ملاک نیست و هر اموال یا دارایی که دارای شرایط ثبت و تملّک باشد قابلیت تعیین برای مهریه را دارد.

همچنین اگر مهریه بر اساس پول تعیین شده باشد گذشته زمان تاثیری در کاهش ارزش آن نداشته و در زمان درخواست وصول، نرخ مهریه به روز می شود.

لازم به ذکر است که اگر مهریه با سکه تعیین شده باشد دریافت آن فقط در حد مشخص شده  قانونی به وسیله قوه قضاییه  انجام می شود و  در صورتی بیشتر از این مقدار از مرد وصول می شود که توانایی مالی پرداخت آن از طرف زوج برای مراجع قضایی احراز شده باشد.

تاثیر وکیل متخصص در روند مطالبه مهریه

تاثیر وکیل مهریه در روند مطالبه مهریه امری غیر قابل انکار و قابل توجه است به شکلی که این گونه وکلاء به دلیل سابقه و تجربه لازم در پیگیری پرونده های مختلف وصول مهریه می توانند بهترین  و سهل الوصول ترین راهکارها را به موکلین خود برای دریافت مهریه ارائه دهند.

همچنین مراجعه به وکلاء متخصص در زمینه وصول مهریه  از گرفتار شدن ارباب رجوع در پیچ و خم های اداری و سرگردانی آنها جلوگیری می کند به شکلی که موکل با دادن وکالت نامه به وکیل از دور روند پیشرفت کار خود را دنبال می نماید.

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از وکیل پایه یک دادگستری تهران با شماره ۰۹۱۲۳۵۷۶۰۳۷ تماس حاصل فرمایید، با مشورت و راهنمایی وکیل زودتر به نتیجه خواهید رسید.

سوالات متداول

برای گرفتن مهریه از کجا شروع کنیم؟

بر اساس قوانین جدید برای گرفتن مهریه، زوجه باید با در دست داشتن مدارک لازم مثل شناسنامه کارت ملی و سند رسمی ازدواج به دفتر ثبت ازدواج مراجعه کرده و پس از گرفتن اجرائیه مهریه برای همه  یا بخشی از آن به اداره ثبت اسناد و املاک کشور برای تشکیل پرونده مراجعه کند تا روند اداری گرفتن مهریه شکل بگیرد.

گرفتن مهریه چقدر زمان میبره؟

زمان گرفتن مهریه را توانایی مالی مرد مشخص می کند به عبارت دیگر اگر مرد از تمکن مالی لازم برخوردار باشد زوجه  با پیگیری  قانونی به  سرعت می تواند مهریه خود را وصول کند که از راه های انجام این کار می توان به مواردی مثل ممنوع الخروجی مرد یا توقیف اموال او در اداره ثبت اسناد و املاک کشور اشاره کرد.

همچنین اگر مرد کارمند ادارات دولتی و خصوصی باشد وصول مهریه با کسر حقوق قانونی زوج برای زوجه آسان می شود اما اگر مرد توانایی مالی لازم را نداشته باشد یا اموال و دارایی های او به صورت وکالتی و غیر رسمی باشد  یا کارمند و حقوق بگیر رسمی در مراکز اداری و خدماتی  مختلف نباشد روند گرفتن مهریه از زوجه طولانی و زمان بر می شود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up
مشاوره تلفنی رایگان