دستور موقت ملاقات فرزند

دستور موقت ملاقات فرزند زمانی صادر می‌شود که پس از جدایی پدر و مادر بنا بر قانون فرزند تحت حضانت یکی از والدین خود قرار گرفته باشد و پدر یا مادری که فرزند تحت حضانت آن ها است از ملاقات فرزند با طرف مقابل جلوگیری نماید.

طبق قانون هرگاه زن و شوهر از همدیگر جدا شوند حضانت و نگهداری فرزندان آنها چه پسر چه دختر تا سن 7 سالگی با مادر است و پس از آن حضانت و سرپرستی دختر از سن 7 سالگی تا 9 سالگی و پسر از 7 تا 15 سالگی با پدر است.

در صورتی که در این شرایط شکواییه از طرف پدر یا مادر به خاطرعدم ملاقات با فرزند به دلیل ممانعت به مراجع قانونی ارائه شود پس از ثبت شکواییه، پرونده برای رسیدگی به دادگاه خانواده ارسال می‌شود و قاضی مربوطه با در توجه به اضطراری بودن شرایط پرونده، دستور موقت برای ملاقات فرزند با پدر یا مادر که خواهان ملاقات با او هستند صادر می‌شود که می‌تواند با توجه به سن کودک  بین 24 تا 72 ساعت در دوره زمانی هفت روزه هفته در نوسان باشد.

نمونه رای دستور موقت ملاقات فرزند

دستور موقت ملاقات فرزند همانطور که گفته شد پس از ارائه شکوایه از طرف هر یک از والدین که از ملاقات فرزند منع می‌شود برای جلوگیری از ناراحتی والدین و فرزند به وسیله  قضات دادگاه خانواده بصورت عاجل و با سرعت صادر می‌شود و هریک از والدین که اجازه ملاقات با فرزند را نداشته باشد می‌تواند با توجه به سن کودک و نظر قاضی در یک فاصله زمانی بین 24 تا 72 ساعته در آخر هفته با فرزند خود ملاقات کند. در ادامه برای آشنایی بیشتر نمونه رای دستور موقت ملاقات فرزند آورده می شود.

رای دادگاه ملاقات فرزند

پرونده کلاسه: ……….

مرجع رسیدگی: شعبه283 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید باهنر تهران

خواهان آقای….. فرزند…… به نشانی تهران…….

خوانده: خانم….. به نشانی تهران…….

خواسته ها:

  1. ملاقات فرزند

گردش کارخواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع این شعبه و ثبت به کلاس حفظ حقوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر/فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل شده است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

متن رای دادگاه ملاقات فرزند

در خصوص دعوای …… فرزند …… با وکالت …… به طرفیت …… فرزند …… به خواسته تقاضای صدور حکم ملاقات با فرزند مشترک بنام …… متولد سال …… نظر به اینکه حسب محتویات پرونده علقه زوجیت فی‌مابین طرفین حسب عقدنامه شماره …… مورخه …… تنظیمی در دفتر رسمی ازدواج. …… تهران، برای دادگاه محرز شده است که فرزند مشترک حاصل زندگی مشترک آنها بوده و از آنجا که پس از وقوع عقد نکاح حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می گردد و یکی از آنها حق ملاقات والدین با فرزندان می باشد دادگاه دعوی خواهان ثابت بر اساس ماده 1147 قانون مدنی که مقرر می دارد (در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشد هر یک از ابوین که طفل  تحت حضانت او نمی باشد، حق ملاقات با طفل خود را دارد و تعیین زمان و مکان این ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محاکم قانونی است) حکم به  ملاقات خواهان با فرزند مشترک فوق الذکر به مدت 24 ساعت در هر هفته از ساعت13 روز پنجشنبه لغایت ساعت 13 روز جمعه صادر و اعلام می نماید در صورت اختلاف طرفین در مورد مکان ملاقات، ملاقات تحت نظارت کلانتری محل خواهد بود، رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مراجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه 283 دادگاه عمومی حقوق(خانواده) تهران

◁◁ مطلب پیشنهادی: وکیل حضانت فرزند

دستور موقت ملاقات فرزند چقدر طول میکشد

دستور موقت ملاقات فرزند 6 ماه است یعنی پس از ارسال شکوائیه والدین معترض به عدم ملاقات با فرزند تحت حضانت طرف مقابل و صدور رای از طرف قاضی دادگاه خانواده، رای ملاقات به صورت اضطراری صادر می‌شود.

در این وضعیت قاضی پرونده با توجه به سن و سال کودک، زمانی بین ۲۴ یا ۷۲ ساعته در هفته را برای ملاقات ابوین خواهان ملاقات کودک در نظر می‌گیرد.

پس از پایان یافتن زمان ۶ ماهه در صورتی که حضانت فرزند به وسیله طرف مقابل به پایان نرسیده باشد و رای نهایی به وسیله قاضی مربوطه صادر نشده باشد ممکن است برای جلوگیری از موانع ملاقات ابوین با فرزند این دوره زمانی دوباره تمدید شود.

◁◁ مطلب پیشنهادی: حضانت فرزند در طلاق توافقی

نمونه دادخواست دستور موقت ملاقات فرزند

نمونه دادخواست دستور موقت ملاقات فرزند زمانی می‌تواند برای هر یک از ابوین کودک مفید و اجرایی باشد که طرفه دارای حق حضانت فرزند اجازه ملاقات طرف مقابل را با فرزند ندهد.

بر اساس ماده 1174 قانون مدنی پس از جدایی زن و مرد اگر در یک منزل سکونت نداشته باشند هر طرفی از ابوین یا والدین که حضانت فرزند را نداشته باشد در صورت تمایل و درخواست حق ملاقات با فرزند خود را دارد.

در این شرایط در صورتی که بین طرفین  بر سر زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن اختلاف باشد می‌توانند با تنظیم شکواییه و دادخواست و ارسال به دادگاه خانواده درخواست رسیدگی عاجل به این مسئله را نمایند. برای آشنایی بیشتر در ادامه نمونه دادخواست دستور موقت ملاقات با فرزند درج می شود.

◁◁ مطلب پیشنهادی: تکلیف حضانت فرزندان

نمونه دادخواست دستور موقت ملاقات با فرزند

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده

باسلام

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند:

اینجانب …… در تاریخ …… در دفترخانه …… با خوانده عقد زوجیت دائم منعقد نموده ایم/ثمره این ازدواج …… دختر و پسر …… ساله می باشد. اما به دلیل اختلافات خانوادگی در تاریخ …… به موجب طلاق نامه …… از هم جدا شده ایم. لذا جدا از یکدیگر زندگی می کنیم و حضانت فرزند یا فرزندان مشترک به عهده خوانده دعوا می‌باشد. اما ایشان با ممانعت از ملاقات اینجانب با فرزندان، موجبات بروز ناراحتی های فراوان روحی را برای اینجانب و فرزندان مشترک فراهم آورده است و‌ امکان ورود خسارت معنوی جبران ناپذیری برای آینده فرزند، غیر قابل انکار است. لذا به دلیل فوریت امر، تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر اجازه ملاقات با فرزند مشترک و اجرای آن، قبل از ابلاغ به خانواده محترم را به موجب ماده 7 قانون حمایت از خانواده را استدعا دارم.

نحوه اجرای دستور موقت ملاقات فرزند

نحوه اجرای دستور موقت ملاقات فرزند به این شکل است که پس از تنظیم دادخواست و ارائه شکواییه از طرف ابوینی که اجازه ملاقات با فرزند تحت حضانت طرف مقابل را ندارد.

پرونده مورد نظر برای رسیدگی به دادگاه خانواده ارجاع می شود سپس قاضی پس از بررسی پرونده با در نظر گرفتن  فوریت موضوع، دستور موقت برای ملاقات فرزند با خواهان را صادر می‌کند.

البته باید توجه داشت که زمان ملاقاتی که قاضی برای ملاقات ابوین شاکی با فرزند در هفته در نظر می گیرد ممکن است با توجه به سن کودک متفاوت بوده و بین 24 تا 72 ساعت در هفته در نوسان باشد.

پس از صدور رای موقت، این حکم تا احراز رای اصلی دادگاه به قوت خود باقی است و شخص شاکی می‌تواند تا زمان صدور رای اصلی از آن برای ملاقات فرزند خود استفاده کند.

پس از صدور رای موقت اگر والدین کودک بر سر محل و جزئیات ملاقات فرزند یا فرزندان مشکل داشته باشند طبق قانون باید در کلانتری یا مراکز مشاوره  محل سکونت نقل و انتقال کودک را  انجام دهند. مدت اعتبار دستور موقت ملاقات فرزند 6 ماه می باشد که در صورت تشخیص قاضی این زمان ممکن است تمدید شود.

سخن پایانی

دستور موقت ملاقات فرزند زمانی از طرف مراجع قانونی به خصوص قاضی دادگاه خانواده صادر می‌شود که پس از طلاق ابوین دارای حق حضانت کودک از ملاقات فرزند تحت سرپرستی خود با طرف مقابل جلوگیری نماید.

در این شرایط ابوینی که دارای حق حضانت نیستند می تواند با مراجعه به مراکز الکترونیک قوه قضاییه اقدام به تنظیم دادخواست و شکوائیه کرده و درخواست صدور دستور موقت ملاقات فرزند را نماید.

معمولاً قضات دادگاه خانواده به این امر به صورت اضطراری و عاجل رسیدگی می‌کند و پس از مطالعه دادخواست ارائه شده با توجه به سن کودک، یک فاصله زمانی 24 تا 72 در هفته برای ملاقات والدینی که حق حضانت ندارند تعیین می‌کنند.

دستور موقت ملاقات فرزند 6 ماه طول می‌کشد و نحوه اجرای دستور موقت ملاقات فرزند به این شکل است که پس از صدور دستور قرار موقت ملاقات فرزند، فرزند باید در اختیار طرف مقابل قرار گیرد اگر والدین فرزند بر سر محل نقل و انتقال فرزند یا جزئیات آن با یکدیگر اختلاف داشته باشند برای راحتی طرفین انجام این کار در کلانتری یا مرکز مشاوره محل زندگی کودک انجام می‌شود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up
مشاوره تلفنی رایگان