جهت مشاره تلفنی رایگان با وکیل اسدی با شماره زیر تماس بگیرید:

دادخواست اعسار از پرداخت مهریه زمانی مطرح می شود که مرد توانایی پرداخت مهریه زوجه را نداشته باشد در این شرایط زوج با در دست داشتن مدارک لازم باید به دفاترخدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و پس از تکمیل نمودن دادخواست اعسار از پرداخت مهریه آن را ثبت نماید.‌

قانونگذار در ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی برای جلوگیری از  افزایش زندانیان مهریه و تعیین مهریه های بسیار بالا ‌ اینچنین مقرر کرده است که در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن پرداخت به نحوه اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت در نظر می‌گیرد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می نماید.

در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدعیان و معیشت ضروری لحاظ شده و به نحوی باشد که توانایی پرداخت آن را داشته باشد. بنابراین در صورتیکه فرد دارای بدهی مالی است و یا توانایی پرداخت جزای نقدی را ندارد ابتدا باید دادخواست اعسار خود را ثبت کند تا با ارائه دلایل و معرفی شهوت  بتواند دادگاه را برای تقسیط بدهی خود قانع نماید.

نحوه نگارش متن دادخواست اعسار

نحوه نگارش متن دادخواست اعسار از نظر درج اطلاعات هویتی مربوط به خواهان و خوانده تقریبا شبیه به هم هستند و تفاوت آن ها در بخش شرح خواسته و ثبت دلایل مستند برای اقناع دادگاه می باشد.

به بیان دیگر نگارش متن شرح خواسته در دادخواست اعسار باید به گونه‌ای باشد که مقام قضایی را اقناع نماید و حتی المقدور در نگارش این بخش  از مستندات و مدارک توأم با  نکات  و مواد قانونی استفاده شود تا باعث افزایش قدرت نفوذ مطالب درج شده در دادخواست اعسار شود.‌ طبق روال معمول زوج یا خواهان  می بایست برای تنظیم دادخواست اعسار به مراکز الکترونیک قضایی مراجعه کند.

در این مراکز دادخواستی با عنوان دادخواست اعسار در اختیار زوج یا خواهان قرار داده می‌شود که شامل ستونهای مربوط به اطلاعات هویتی خواهان و خوانده، ستون مربوط به دلایل و منضمات و ستون شرح خواسته است مهمترین بخش هنر نگارش دادخواست اعسار بخش شرح خواسته است که اگر به شکل مناسب با روال حقوقی  تکمیل شود می تواند دررای صادر شده و تقسیط بدهی بسیار موثر باشد.

◁◁ مطلب پیشنهادی: بهترین وکیل مهریه در تهران

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

مشاهده نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه برای آگاهی کسانی که ناتوان از پرداخت مهریه هستند مفید بوده و می تواند باعث افزایش سرعت کار شود . در ادامه نمونه دادخواست اعسار برای آگاهی بیشتر مخاطبان ارائه می شود.

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت
شهر، خیابان،کوچه، پلاک
خواهان
خوانده
وکیل یا نماینده قانونی
تعیین خواسته و بهای آن اعسار از پرداخت مهریه و در خواست قسیط آن
دلایل و منضمات دادخواست صورت حساب فیش نالی،فیش حقوقی، شهادت شهود
ریاست محترم مجتمع قضایی………

با سلام و احترام به استحضار می رساند:

اینجانب……. به موجب دفتر نکاحیه به شماره….‌‌‌‌… در تاریخ……. با خانوم……. عقد دائم نموده و در حال حاضر با توجه به دادنامه…….. مورخ……… صادره از شعبه……… محکوم به پرداخت مهریه شده ام. اما نظر به ناتوانی مالی و وضعیت معیشتی سختی که با آن دست به گریبان هستم بخصوص پرداخت اجاره بهاء منزل و هزینه تحصیل فرزند در دانشگاه آزاد، لذا از توانایی مالی لازم برای پرداخت مهریه بصورت یکجا برخوردار نیستم. با توجه به میزان حقوق دریافتی کم و محدود، بر اساس ماده ۲۲۷ قانون مدنی و ماده ۶ و ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی از دادگاه محترم تقاضای  تبدیل پرداخت یکجای مهریه را به صورت تقسیط  دارم.

مراحل تنظیم دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

مراحل تنظیم دادخواست اعسار از پرداخت مهریه بدین شکل است که پس از صدور اجراییه زوج باید با در دست داشتن مدارک لازم و مراجعه به دفاتر الکترونیک قضایی نسبت به ثبت دادخواست اعسار از پرداخت مهریه اقدام کند.

پس از ثبت دادخواست اعسار از پرداخت مهریه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست تنظیم شده به شعبه مربوطه ارسال شده و پس از دریافت مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست، پرونده را برای رسیدگی در اختیار قاضی مربوطه قرار می‌دهد، سپس قاضی مربوطه پس از بررسی پرونده و مدارک لازم رای نهایی را صادر می کند.

◁◁ مطلب پیشنهادی: قسط بندی مهریه چگونه است

روند رسيدگی به اعسار از پرداخت مهریه

معمولا روند رسیدگی به اعسار از پرداخت مهریه به این شکل است که پس از تنظیم دادخواست اعسار از پرداخت مهریه و ارائه مدارک لازم در دفتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست اعسار از پرداخت مهریه برای شعبه رسیدگی کننده ارسال می شود و مدیر شعبه مربوطه ظرف دو روز کاری دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را در اختیار قاضی مربوطه قرار می دهد.

در ادامه قاضی پس از بررسی دادخواست اعسار از پرداخت مهریه،  چنانچه شهادت شهود را در جلسه دادگاه ضروری بداند احضاریه برای زوج ارسال می کند و از او می خواهد در موعد مقرر به همراه شهود معرفی شده در جلسه دادگاه حاضر شود.

باید توجه داشت که حضور شهود در جلسه دادگاه امری سلیقه ای است و در پاره ای از موارد ممکن است قاضی حضور شهود در جلسه دادگاه را ضروری تشخیص ندهد.

پس از تنظیم دادخواست اعسار و رویت آن به وسیله قاضی اگر دادگاه بر اساس مدارک ارائه شده تشخیص دهد که مدعی اعسار توانایی پرداخت یکجای مهریه را ندارد ولی می‌تواند آن را به تدریج و به صورت قسطی پرداخت کند در این شرایط با توجه به وضعیت معیشتی مدعی اعسار، پرداخت دین برای او تقسیط  می شود.

تعیین میزان اقساط مهریه با توجه به میزان درآمد و وضعیت معیشتی زوج سنجیده می شود به شکلی که توانایی پرداخت آن را داشته باشد.

رای دادگاه اعسار از پرداخت مهریه

رای دادگاه اعسار از پرداخت مهریه معمولا بعد از قطعیت دادنامه مبنی بر محکومیت مهریه صادر می شود. به این معنا که اگر پس از قطعیت پرداخت مهریه برای  قاضی مربوطه ناتوانی زوج در پرداخت مهریه مسجل شود پس از بررسی وضعیت مالی و معیشتی او، رای تقسیط مهریه را صادر می کند.

به بیان دیگر اگر دادگاه تشخیص دهد که مدعی اعسار توانایی لازم برای پرداخت یکجای مهریه را ندارد ولی می‌تواند آن را به شکل تدریجی و به صورت اقساط پرداخت نماید با توجه به وضع معیشتی مدعی اعسار پرداخت دین مربوطه را برای او تقسیط می کند.

میزان درآمد زوج و وضع معیشتی او در تعیین میزان اقساط دادگاه موثر است یعنی زوج باید مدارکی ارائه دهد که وضع معیشتی او برای قاضی پرونده روشن شود تا بتواند بر اساس وضعیت معیشتی مدعی اعسار برای او میزان تقسیط را مشخص کند.

باید به این نکته توجه داشت که اگر فرد مدعی اعسار تاجر باشد اعسار از او پذیرفته نمی شود مگر در صورتی که اعلام ورشکستگی خود را تقدیم دادگاه نماید.

نتیجه رای دادگاه اعسار و تقسیط مهریه

نتیجه رای دادگاه اعسار و تقسیط مهریه در صورت ارائه مدارک محکمه پسند تقسیط مهریه است و به ندرت اتفاق می افتاد که قاضی برای پرداخت مهریه مهلت بدهد.

باید توجه داشت که اگر قرار باشد رای دادگاه بر اساس شهادت شهود صادر شود باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از افرادی که از وضع مالی و زندگی مدعی اعسار مطلع هستند به دادخواست ضمیمه شده و در شهادت نامه مشخصات شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکین مالی او درج شود.

هرچند در خصوص قسط بندی شدن بدهی های مالی باید رضایت پرداخت کننده لحاظ شود اما در قسط بندی مهریه بر اساس ماده 227 قانون مدنی قاضی می تواند با توجه به وضع مدعیان که در پرونده مهریه،  زوج است مهلت عادلانه یا قرار اقساط را مشخص کند و نیازی به رضایت زوج در میزان اقساط نیست.

آیا اگر مرد توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد به زندان میرود؟

در گذشته پس از قطعیت دادنامه مبنی بر محکومیت مهریه در صورت عدم پرداخت آن، زوجه می توانست حکم جلب زوج را به دلیل عدم پرداخت مهریه گرفته و پس از بازداشت و دستگیری تا روشن شدن وضعیت او را راهی زندان کند.

اما با دستور قضایی رئیس قوه قضاییه مبنی بر عدم دستگیری بدهکاران مالی مهریه، دیگر مردی که اموالی ندارد به دلیل عدم پرداخت مهریه به زندان نمی رود. فقط درصورتی زوج‌ به دلیل عدم پرداخت مهریه به زندان می رود که توانایی مالی پرداخت مهریه را داشته باشد و به درروغ مدعی اعسار و ناتوانی در پرداخت مهریه حتی به صورت تقسیط باشد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up
مشاوره تلفنی رایگان